Ukončení pracovního poměru dohodou v těhotenství

Dobrý den, dne 12. 11. 2022 bych měla nastoupit na mateřskou (termín porodu 7. 1. 2023). Aktuálně jsem zaměstnaná na HPP s pracovní smlouvou na dobu neurčitou.

Celkem vážně zvažuji ukončení pracovního poměru dohodou.

Moje účetní mi řekla, že pokud ukončíme dohodou ze zdravotních důvodů (pracovní doba je přes noc tudíž nemohu už práci vykonávat), tak se pak nahlásím na pracovní úřad, budu pobírat 65% první dva měsíce a pak tuším 55%.

S tím, že vzhledem k tomu, že do termínu nástupu na mateřskou zbývají tři a půl měsíce tak se vejdu do ochranné lhůty a mateřskou budu moci řádně pobírat. Je to prosím pravda?

Týká se mne ochrana lhůta a dávka v nezaměstnanosti, i když ukončím pracovní poměr dohodou?

Děkuji předem za odpověď.

Dotaz poslal/a: Kateřina, 28.07.02022 17:29

Odpověď:

Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 30.07.2022 14:50 napsal/a:
 

Dobrý den,

Na nemocenské dávky (kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství), je nárok i po skončení zaměstnání. Pro běžnou nemocenskou, je po skončení zaměstnání ochranná doba 7 kalendářních dní. Pro peněžitou pomoc v mateřství, je po skončení zaměstnání ochranná doba až 180 dní.

Důvod pro ukončení zaměstnání (jestli je to dohoda, výpověď od zaměstnance nebo výpověď od zaměstnavatele), nehraje u ochranné doby, žádnou roli.

Délka ochranné doby 180 dní platí v případě, že jste v posledním zaměstnání pracovala alespoň 180 dní. Pokud by poslední zaměstnání (kde jste již byla těhotná), trvalo kratší dobu, pak je i ochranná doba adekvátně kratší.

Viz. zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15, odstavec 2:

(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

Tj. pokud v aktuálním zaměstnání pracujete alespoň cca půl roku, pak je po jeho skončení opravdu ochranná doba 180 dní. Na PPM, pak máte nárok za stejných podmínek, jako byste byla zaměstnaná.

Začátek PPM je v době od začátku 8 do začátku 6 týdne před plánovaným termínem porodu. Výpočet PPM, vychází z vyměřovacího základu (z příjmů) v posledním ukončeném zaměstnání. Následná nezaměstnanost a podpora v nezaměstnanosti nehraje roli.

Po skončení zaměstnání, můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podstatné je splnění podmínky minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění (např. doba v zaměstnání) za poslední dva roky.

Co se týká výpočtu podpory, tak zde hraje roli důvod pro ukončení zaměstnání. Pokud je zaměstnání ukončeno dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance, bez uvedení vážného důvodu, pak je podpora po celou dobu jen 45%. Jinak je to 65% první dva měsíce, následně 50% další dva měsíce a 45% po zbytek doby.

V dohodě o ukončení pracovního poměru, by tedy mělo být jasně uveden důvod pro ukončení zaměstnání.

Vážné důvody, pro ukončení zaměstnání (při kterých se nekrátí podpora), jsou uvedeny v zákoně o zaměstnanosti – viz zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 5, odstavec c:

c) vážnými důvody důvody spočívající v

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , ,