Pobírání odměny pěstounské péče

Dobrý den,

Jsem 23 letý student VOŠ denní formy, pobírající sirotčí důchod.

Bydlím u své babičky, která pobírá důchod a odměnu pěstouna, je mim opatrovníkem. Dříve jsem dělal brigády na DPP/DPČ.

Ale na léto jsem dostal smlouvu na HPP. Mám se obávat, zda babičce bude odebrána odměna? Pokud ano, je možnost po přerušení poměru žádat o obnovení.

Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: Miroslav S., 30.06.2017 15:00
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 01.07.2017 16:20 napsal/a:

Dobrý den,

Nárok na odměnu pěstouna (při pěstounské péči o nezaopatřené dítě), je podmíněn právě nezaopatřeností dítě. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Za nezaopatřené dítě, pak při splnění příslušných podmínek, můžete být považován až do 26 roků. Jedním z důvodu pro nezaopatřenost dítěte je právě studium Vyšší odborné školy (pokud lze toto studium považovat za přípravu na budoucí povolání, což je případ právě i denního studia). Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 11 a dále:

§ 11

Nezaopatřené dítě

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až 15), nebo

A dále pak paragraf 12:

§ 12 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje: 

a) studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkou

  1. studia za trvání služebního poměru,
  2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

(2) Studiem na středních školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí studium

a) na středních školách a konzervatořích, zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení,

b) na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti,

c) na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Za dobu studia je pak považována i doba prázdnin, pokud studium po skončení prázdnin dále pokračuje

(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také

a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

Tedy na základě výše uvedeného i během doby prázdnin, kdy budete pracovat v zaměstnání na HPP, byste měl splňovat podmínky nezaopatřenosti

 

Zařazeno v: , , , , , , , , ,