Výpočet OČR 2023 – kalkulačka ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

Na ošetřovné, mají nárok zaměstnanci (pro OSVČ a u dohody DPP a DPČ, nárok není). Maximální doba na OČR je v roce 2023 jenom 9 dní (16 dní u samoživitelů/samoživitelek). Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy.

Když vám onemocní dítě, nebo i v případech, kdy se nemá kdo postarat o malé dítě, můžete mít nárok na „paragraf“ v zaměstnání. Ošetřovné na dítě (nebo na jiného člena rodiny), je ale pouze krátkodobé. Pouze v některých případech (odlišné podmínky), může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Ošetřovné bylo velmi často využíváno během nedávné epidemie COVID (zavřené školy, školky, online výuka). To ale platily jiné podmínky (krizové ošetřovné). Podmínky, za kterých je nárok na OČR v běžných situacích (klasické ošetřovné), rozhodně nejsou tak „benevolentní“, jako během epidemie.

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2023?

Epidemie COVID již skončila (potvrdila to i WHO), a pro ošetřovné platí jen běžné podmínky (podle zákona o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.).

V roce 2023, není nárok na OČR tak „plošný“, jako v minulých letech:

  • Na ošetřovné může mít nárok pouze zaměstnanec (pracovní nebo služební poměr)
  • Na ošetřovné není nárok u podnikatelů (OSVČ)
  • Na ošetřovné není nárok u dohody DPP a DPČ (připravuje se ale novela zákona, aby byl nárok na OČR i u dohody)
  • Ošetřovné je pouze krátkodobé – jen 9 kalendářních dní (nebo 16 kalendářních dní u osamělých rodičů (samoživitelé/samoživitelky)
  • Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu, vychází podobně jako nemocenská při neschopence od 15 dne)

Kalkulačka OČR 2023: Výpočet kolik je ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny)

Pro výpočet všech nemocenských dávek (nemocenská během neschopenky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), otcovská, krátkodobé ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné), se používá vyměřovací základ za posledních 12 měsíců.

Vyměřovací základ se odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání. Při průměrné nebo nižší hrubé mzdě, je to přibližně 90% z hrubého platu. Při vyšší mzdě je to méně (vyměřovací základ se redukuje). Výsledné ošetřovné je 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Klasické ošetřovné během OČR je pouze 9 dní (16 dní jen u samoživitelů/samoživitelek). Pouze dlouhodobé ošetřovné (jiné podmínky), je až 90 dní.

Kalkulačka ošetřovné 2023
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné v roce 2023?

Na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci (nárok není u OSVČ, ani u dohody DPP a DPČ). Nárok je jen v době trvání pracovního poměru (není žádná ochranná lhůta pro nárok na OČR po skončení zaměstnání, jako je u nemocenské nebo mateřské).

Na ošetřovné je nárok:

  • U zdravých dětí do 10 roků, pokud je zavřená škola nebo škola (tj. pokud je to neplánované uzavření, havárie nebo epidemie; během letních prázdnin na OČR nárok není)
  • U nemocných dětí do 10 roků
  • U nemocných dětí nad 10 roků (pokud jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby – o nutnosti péče rozhoduje lékař)
  • U dalších členů rodiny (vztahuje se i na širší rodinu, není podmínkou společná domácnost (stejné trvalé bydliště); zdravotní stav ošetřované osoby musí vyžadovat péči jiné osoby)
  • U členů společné domácnosti (u osob, které sdílí společnou domácnost, pokud to vyžaduje jejich zdravotní stav

Nárok na ošetřovné, když není společná domácnost (odlišné trvalé bydliště)

Na ošetřovné je nárok, i když ošetřovaná osoba a ošetřující osoba nesdílí společnou domácnost. Typicky se může jednat o situace, kdy bude mít zaměstnaná babička, „paragraf“ v zaměstnání na nemocnou vnučku nebo vnuka.

U všech osob, které spadají do širší rodiny, je nárok na ošetřovné, i když nemají společnou domácnost (bydlí jinde, mají odlišné trvalé bydliště, atd.). Nárok na OČR, je u z členů společné domácnosti, i když nejsou příbuzní.

Ze zákona je nárok na OČR, u příbuzných v přímé linii (rodiče, děti, babička, dědeček, teta, strýc, sourozenci, atd.), včetně registrovaných partnerů, nebo rodičů manžela/manželky či registrovaného partnera partnery.

Nárok na ošetřovné je u příbuzných vzájemně. Ošetřovné si může vzít jak babička na nemocnou vnučku, tak i dospělá vnučka na nemocnou babičku. Možností, a vzájemných kombinací, je mnoho.

Nárok na ošetřovné během rodičovské

U dětí, na které je čerpán rodičovský příspěvek, může být nárok na ošetřovné jen výjimečně.

Za běžných podmínek nárok na OČR není (ani během rodičovské dovolené, ani u dětí, na které je vyplácen rodičovský příspěvek) – výjimkou je situace, kdy onemocní, nebo je hospitalizována osoba, která o dítě během rodičovské pečuje.

Typicky se může jednat o situaci, kdy je maminka na rodičovské v porodnici s druhým dítětem a někdo se musí postarat o první dítě.

V kombinaci s rodičovským příspěvek, jen nárok na OČR i po skončení rodičovské dovolené. Pokud se žena vrátí zpět do zaměstnání, a dále pobírá rodičovský příspěvek (což je možné), tak může mít nárok i na OČR (pouze ale ona, manžel nebo jiná osoba by nárok zatím neměl – do skončení rodičovského příspěvku má nárok pouze příjemce této dávky).

Nárok na ošetřovné během letních prázdnin, když je zavřená školka

U menších dětí (do 10 roků), je nárok na ošetřovné, i když jsou zdravé. Platí to pro případy, kdy je zavřená škola nebo škola, z nějakého neplánovaného důvodu – havárie, z rozhodnutí hygieny, během epidemie, pokud by byly např. „uhelné prázdniny“ a další neočekávatelné důvody.

Pokud je to ale plánovaná uzavírka školy/školy – například během jarních, letních nebo podzimních prázdnin, tak nárok na ošetřovné u zdravých dětí nevzniká.

Nárok na ošetřovné u dohody DPP a DPČ

Lidé, kteří pracují jen na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), měli nárok na ošetřovné jen v době epidemie COVID.

Za běžných podmínek u dohody není nárok na OČR. To by se ale mělo v roce 2023 měnit. Připravuje se větší novela zákoníku práce. Ta přinese například i nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ, nárok na příplatky za práci v noci, o víkendu nebo ve státní svátek, a další změny.

Jednou z plánovaných změn, je i nárok na ošetřovné (OČR). Podmínky pro dohody, by byly podobné, jako u ostatních zaměstnanců. Změna zákona ale zatím nebyla schválena, takže nárok bude nejdříve na podzim 2023 nebo až od začátku 2024.

U dohody DPP a DPČ, ale již nyní může být nárok na dlouhodobé ošetřovné (odlišné podmínky, nárok je až 90 dní)

Nárok na ošetřovné pro živnostníky (OSVČ)

Na ošetřovné nemají nárok ani podnikatelé (OSVČ, živnostníci). Mohou mít sice nárok na nemocenskou nebo mateřskou (pokud si platí nemocenské pojištění), na ošetřovné nárok není. A neplánuje se ani žádná změna.

Podnikatelé, ale mohou mít nárok na dlouhodobé ošetřovné (odlišné podmínky, nárok je až 90 dní)

Dlouhodobé ošetřovné – až 90 dní

Kromě „klasického“ krátkodobého OČR (9 nebo 16 dní), může být v některých případech nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Podmínky jsou ale odlišné – předpokladem pro nárok na tuto dávku nemocenského pojištění, je hospitalizace ošetřovné osoby v nemocnici (alespoň 3 dny) a současně předpoklad, že bude potřeba o ni dále pečovat (alespoň 30 dní).

Pro uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné, je potřeba potvrzení od lékaře (z nemocnice, kde byla daná osoba hospitalizována). Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ) nebo lidé s dohodou DPP a DPČ.

Maximální doba je až 90 dní. Výpočet dlouhodobého ošetřovného je stejný, jako u klasického OČR. I zde je to „jenom“ 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Dlouhodobé ošetřovné se ani nezvyšuje (jako je to u nemocenských dávek, kde je od 31 dne nárok na 66% a od 61 dne na 72%).