Jak si můžu přihlásit trvalý pobyt na městském úřadě?

Vážená poradno, byla bych vám velice vděčná za pomoc, protože se mi nedaří odpověď nikde najít.

Již řadu let bydlím v cizině (EU) a mám stále české občanství. Trvalé bydliště v době odjezdu, bylo hlášené v bytě, kde jsem byla v podnájmu. Ale již dávno ten byt ani nepatří původnímu majiteli.

Chtěla bych si v tom udělat pořádek, ale nemám jinou možnost si trvalé bydliště hlásit třeba u příbuzných atp.

Je možné si nadále hlásit trvalé bydliště na městském úřadě, a jak mám postupovat?
Pokud toto už možné není, jaké řešení byste navrhovali?

Mockrát děkuji!!

Dotaz poslal/a: Hana, 04.12.2020 20:51
Ing. Petra Měkotová
Ing. Petra Měkotová 05.12.2020 15:38 napsal/a:

Dobrý den,

Asi vás zklamu, ale neexistuje žádný způsob, jak byste si vy sama, mohla nahlásit trvalé bydliště na městském úřadu. Taková možnost není.

Zákony a související předpisy, připouští pouze dvě možnosti – změnu trvalého bydliště nebo zrušení trvalého bydliště.

O změnu trvalého bydliště si můžete požádat vy sama. Je nutné zajít na příslušný úřad (oddělení evidence obyvatel, případně se dá řešit i písemně), zde nahlásit novou adresu a doložit právo daný byt/dům užívat (tj. že jste majitelem bytu, nebo že v něm máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu).

Vy sama za sebe, tedy můžete pouze nahlásit novou adresu trvalého pobytu v nějakém bytě/domě, kde máte právo bydlet.

Druhá možnost – zrušené trvalého pobytu – je dostupná pro majitele bytu (pronajímatele). Ten má možnost požádat o zrušení trvalého pobytu u osoby, která v daném bytě prokazatelně dlouhodobě nežije.

To může být například situace, kdy někdo pronajímá byt. Nájemník se po čase odstěhuje, ale už si nezmění adresu trvalého pobytu. Majitel bytu (nebo ten, kdo má k danému bytu příslušná práva), následně může požádat úřad o zrušení trvalého pobytu dané osoby – viz paragraf 11, zákon o evidenci obyvatel (zákon číslo 133/2000 Sb.):

§ 12 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Majitel bytu pak musí na úřadu doložit, že užívací právo nájemníka na byt již zaniklo, a že se nájemník na dané adrese dlouhodobě nezdržuje (například formou čestného prohlášení sousedů). Pokud zná novou adresu nájemníka – může ji nahlásit, pak by se provedla změna TP na tuto adresu.

Pokud ji nezná, pak se zruší původní adresa trvalého pobytu, a následně se zaeviduje, jako adresa trvalého bydliště, adresa městského úřadu – viz paragraf 10, zákon o evidenci obyvatel (zákon číslo 133/2000 Sb.):

(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem

Máte tedy v zásadě 3 možnosti:

  • Domluvit se se současným majitelem bytu, kde máte trvalé bydliště, aby provedl zrušení vašeho trvalého bydliště. Pak by mohlo dojít k tomu, že byste měla trvalé bydliště na městském úřadu. Nemůžete to ale udělat vy sama, musel by to iniciovat aktuální majitel daného bytu
  • Můžete si zaplatit „virtuální“ trvalé bydliště – jedná se o komerční službu (ne zrovna levnou), kdy budete mít hlášeno trvalé bydliště na nějaké adrese v ČR, přičemž poskytovatel této služby se vám postará o poštu a další podobné věci (viz hledání na Google)
  • Můžete požádat o zrušení trvalého pobytu na území ČR – pokud se dlouhodobě zdržujete mimo ČR, pak nemusíte mít v ČR trvalé bydliště. Byla byste nadále občanem ČR ale bez trvalého pobytu – viz paragraf 9:

12) Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9). Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

 

Zařazeno v: , , , , , , , , , , , ,

 

Další dotazy ze sekce Bydlení:

Příspěvek na bydlení a nájemní smlouva

-

Dobrý den, chci se zeptat: Když mám nájemní smlouvu, mám nárok na příspěvek na bydlení? Slyšela jsem, že musí být pronájem smlouva? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověď

Příspěvek na bydlení pro starobního důchodce – pronájem bytu

-

Dobrý den, prosím, chci se zeptat, pokud budu v pronájmu v bytě v osobním vlastnictví, jaké příjmy se zohledňují v případě příspěvku na bydlení? Mám starobní důchod, ale nájemné je dosti vysoké. Počítají se příjmy i majitele bytu, který tam ale nebydlí, pouze mi ho pronajímá? Děkuji předem za odpověď.

Zobrazit odpověď

Nárok na sociální dávky – změna trvalého bydliště na obecní úřad

-

Dobrý den, mám kamarádku, která se ocitla v nepříznivé životní situaci. Má malé miminko, přítel ji opustil a zatím neplatí žádné peníze. Ona má jen 7500 Kč rodičovského příspěvku. Žije u své matky, ale peníze nemají společné a její matka jí nijak finančně nepomáhá. Platí jí nájem a jinak si vše kupuje sama. S matkou […]

Zobrazit odpověď

Nárok na příspěvek na bydlení v rodinném domě

-

Dobrý den, žiji v rodinném domku, kde mi nic nepatří, přemýšlím požádat majitele (2 syny) o nájemní smlouvu. Nájem po mně chtít nebudou. První dotaz je tedy, zda postačí napsat do nájemní smlouvy, nájem za symbolickou  1 Kč. Jako formalitu, že nájemní smlouvu k žádosti na příspěvek na bydlení doložím. Druhý dotaz, se týká, že […]

Zobrazit odpověď